บริการเทคโนธานี

วว. บริการ SMEs ครบวงจร พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

บริการ 2 6f753

“สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน”

          คือ  วิสัยทัศน์ ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

          วิสัยทัศน์ดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งระบุว่า “ เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว”

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวเน้นย้ำในกรอบการดำเนินงานของ วว. ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวว่า   วว. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในมิติต่างๆ

วว.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ SMEs ผ่านกรอบการดําเนินงาน 4 แนวทางหลัก  (4 Guiding  Principles)

 

 

1) การสนับสนุน BCG  Model   มุ่งสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร  อาหาร การแพทย์ และพลังงาน 

2) การดําเนินงานดาน Appropriate  technology  นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

3) การดําเนินงานดาน Total Solutions    ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนในยุคดิจิทัล  พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดย วว. ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 200,000 รายการต่อปี   มีจำนวนลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย  ช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปทดสอบต่างประเทศได้มากกว่า 50%  ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน  รวมทั้งให้บริการวิจัยและพัฒนาแก่ OTOP  วิสาหกิจชุมชน  เกษตรกร  ผู้ประกอบการ  SMEs  Startup  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่า ช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบการด้วย วทน. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ

บริการ 4 b7ece

4) การดําเนินงานดาน Area  based   มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ (area based) ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบของรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี

                        วว. พร้อมบริการ  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็ง ผ่าน“ระบบนิเวศนวัตกรรม”

โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food  Innovation Service Plant : FISP)    มุ่งสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารออกสู่ตลาด ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตระดับห้องปฏิบัติการ และการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิต บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค เครื่องดื่ม วิเคราะห์ทดสอบ ประเมินอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยมาตรฐาน GMP

บริการ 1 019e3

โรงงานนำทางสายการผลิตอาหารแห้ง    บริการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ ทุเรียน ขนุน กล้วย สับปะรด ฟักทอง มันเทศ กระเจี๊ยบ ฯลฯ ด้วยนวัตกรรมเครื่องทอดสุญญากาศ

Co-working food space   ศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต แปรรูปอาหาร  ด้วยมาตรฐาน GMP ให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร

            ศูนย์นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (Innovative Center for Production  Industry  microorganisms  : ICPIM 1)  วิจัยพัฒนา ผลิต บริการ ด้วยมาตรฐาน GMP ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติก/พรีไบโอติก ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับคนไทย บริการห้อง Bioprocess  เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและธนาคารโพรไบโอติก

ศูนย์นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม  (Innovative Center for Production  Industry  microorganisms  : ICPIM 2)  บริการครบวงจรวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่เพื่อการเกษตรในระดับห้องปฏิบัติการและทดสอบกระบวนการผลิต ขยายจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ได้จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ หัวเชื้อเหลว หัวเชื้อน้ำและหัวเชื้อผง

            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (Algal Excellent Center : ALEC)  มุ่งเน้นการผลิตชีวมวลสาหร่ายเพื่อเป็นวัตถุดิบ  ในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตร อาหาร เภสัช สิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่างยั่งยืน  วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายอย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ 

            ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (Expert  Center  of Innovative  Agriculture  : InnoAg)   มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเกษตรชุมชน บริการวิจัยพัฒนาด้านการเกษตร ครอบคลุมเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร ผัก ผลไม้พื้นบ้าน  เห็ด  การอารักขาพืช เทคโนโลยีปัจจัยการผลิตพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการเศรษฐกิจและสังคมอย่างครบวงจร

            ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางครบวงจร (Innovative Cosmetic Services Center : ICOS)   ให้บริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ด้านการผลิตเครื่องสำอางให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup วิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศ

          อาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  บริการทดสอบทางพิษวิทยาอย่างครบวงจรในผลิตภัณฑ์ยา  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร food additive สารชีวภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์  ผลการทดสอบจาก วว. นำไปขึ้นทะเบียน อย. และส่งออกได้

ศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ  (Biodegradability  Testing  Laboratory : BioD)  บริการวิจัย/ วิเคราะห์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล การสลายตัวทางชีวภาพในเบื้องต้นของวัสดุทั่วไปในปุ๋ยหมัก ดิน น้ำ  การบำบัดสารอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการทางชีวภาพ  ห้องปฏิบัติการมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025 (สาขาเคมี พลาสติกสลายตัวได้) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  ISO 17088 จากสถาบัน DIN CERTCO ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบด้านพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 17088 กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ระบบราง 2 0 eca11

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (Railways  Transportation System Testing Center  :  RCCT)  มุ่งให้บริการทดสอบสมรรถนะ ความปลอดภัยชิ้นส่วนระบบราง รับรองผลิตภัณฑ์ด้านระบบราง ทดสอบและประเมินความปลอดภัยด้านการสั่นสะเทือน ทดสอบและพัฒนาวัสดุ ผลิตภัณฑ์ระบบห้ามล้อ ทดสอบโบกี้และพัฒนาชิ้นส่วนประกอบโบกี้ พัฒนาวัสดุและอุปกรณ์ในงานทาง  ตรวจติดตามเสริมสมรรถนะงานซ่อมบำรุง  ให้คำปรึกษา พัฒนาผู้ประกอบการ  ครอบคลุมรถไฟทุกระบบ  รวมทั้งรองรับเทคโนโลยีระบบรางได้ทุกค่าย

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Expert  Center  of  Innovative  Industrial Robotics  and Automation  :  InnoRobot)  มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตหุ่นยนต์และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  พัฒนาบุคลากรด้าน Mechatronics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรอัจฉริยะของประเทศ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Expert  Center  of  Innovative  Clean  Energy and  Environment : InnoEn) มุ่งวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านพลังงานสะอาดจากชีวมวล รวมน้ำเสีย ของเหลือทิ้งภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม และขยะชุมชน มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทน การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อบูรณาการสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียวของประเทศอย่างยั่งยืน

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs   เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จ.ปทุมธานี  สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ รองรับการลงทุนด้านการวิยพัฒนา  เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมกับภาคการวิจัย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น การผลิตชิ้นส่วนระบบราง การผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่  อุตสาหกรรมและบริการเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ของ วว. จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ คือ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี หรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 2 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ

          นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์ “วว.  JUMP”  ที่สะดวก  รวดเร็ว  ตอบโจทย์ลูกค้า  และช่วยลดขั้นตอนดำเนินงาน  ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการเชื่อมโยง วว. กับ SMEs  ในการประสานงาน-รับโจทย์-ตอบโจทย์  โดย วว. เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs  ผ่านเว็บไซต์  www.tistr.or.th (https://tistrservices.tistr.or.th/) เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะการใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสมาชิก การเลือกใช้บริการ การขอใช้บริการ การขอใบเสนอราคา การรับใบแจ้งเก็บเงินการใช้บริการ การรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

งานบริการ  SMEs  วว.  ครบวงจรดังกล่าว  ช่วยเพิ่มมูลคาสินคาและบริการของธุรกิจ SMEs ที่ได้นํา วทน. ของ วว. ไปประยุกตใช้ ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการ   ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว.  ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506 หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

 

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506

  • Hits: 87
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.