บริการเทคโนธานี

วว. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ดิน ปุ๋ย และพืช

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

info วิเคราะห์ดิน ปุ๋ย ec2c6

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช (SFP Lab)  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ / ทดสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ย และลดต้นทุนด้วยการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับดินและพืช  ได้แก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  ค่าการนำไฟฟ้า  ปริมาณธาตุอาหารหลัก  ธาตุอาหารรอง  ธาตุอาหารเสริม  และปริมาณโลหะหนัก เป็นต้น   โดยมีความพร้อมด้านเครื่องมือซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 รวมทั้งการดำเนินงานภายใต้ระบบ ISO 9001

ภารกิจ ศนก. 4 86bec

          ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ดิน เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสนใจเข้ามาใช้บริการ มีขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการนำมาวิเคราะห์ ดังนี้ 1.เก็บตัวอย่างดินภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเล็กน้อย หรือก่อนเตรียมดินปลูกพืชครั้งต่อไป เพื่อให้ทราบถึงระดับธาตุอาหารในดินและแนวทางการบริหารจัดการก่อนปลูกพืชครั้งต่อไป  2.วิธีการเก็บตัวอย่างดิน  ให้แยกดินเป็นแปลงๆ จากนั้นแบ่งพื้นที่เป็นแปลงๆ ละ 10-20 ไร่ ต่อการเก็บดินหนึ่งตัวอย่าง โดยจะเก็บตัวอย่างดินแปลงละ 15-20 จุด และ 3.การสุ่มเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์   ควรสุ่มเก็บตัวอย่างดินให้ได้ประมาณ 500 กรัม/หนึ่งแปลง

 

          ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเกษตรชุมชน บูรณาการด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้บริการภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างครบวงจร โดยมีความพร้อมความเชี่ยวชาญและงานบริการด้านเกษตรอินทรีย์  วิจัยและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พืชพื้นบ้านและพืชเศรษฐกิจใหม่  การปรับปรุงสายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเห็ด เทคโนโลยีปุ๋ย (ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพ) Biocontrol จากจุลินทรีย์ และชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพันธุ์พืช  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   การบริการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช

         สอบถามรายละเอียดและรับบริการจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ติดต่อได้ที่  โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9015  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

...................................................................................................................

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506

  • Hits: 715
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.