หน่วยงานภายในเทคโนธานี จ.ปทุมธานี

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประวัติความเป็นมา

            สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้แยกออกจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะกรรมการบริหารดูแลจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

วิสัยทัศน์

            เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ไขปัญหาของประเทศ

พันธกิจ

  • วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้
  • ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
  • ให้บริการทางวิชาการส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
  • วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมและการป้องกันอันตรายจากรังสี

ยุทธศาสตร์

  • สร้างเสริมการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรมและสินค้าและบริการใหม่ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทดแทนการนำเข้าแก้ไขปัญหาของประเทศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
  • พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจความชื่นชมความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
  • สร้างเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสร้างนวัตกรรมกระบวนการและการบริการและจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่
  • พัฒนาองค์กรโดยสร้างบุคลากรให้มีทีมงานที่มีศักยภาพสูงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เพิ่มพูนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่
  • ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

ความเป็นมาของศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาคลองห้า เทคโนธานี

01EB_klong_5

ปี 2506 :  สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาหารฉายรังสีระดับห้องปฏิบัติการจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60

ปี 2526 :  สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เริ่มศึกษาความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจในการก่อตั้งโรงงานฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร ขนาดความแรงรังสีเริ่มต้น 100,000 คูรี สามารถฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตรต่างๆได้ปีละ 20,000 ตัน

ปี 2529 :  วันที่ 10 มิถุนายน โครงการจัดตั้งโรงงานฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร ได้รับบรรจุเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 5 รอบ และในเดือนกันยายน ปีเดียวกัน Canadian International Development Agency (CIDA) องค์การพัฒนาระว่างประเทศแคนาดา เสนอให้ความช่วยเหลือ จำนวน 4.8 CAD หรือประมาณ 94 ล้านบาท ให้โรงงานฉายรังสีอาหาร และผลิตผลการเกษตรมีขนาดเริ่มต้น 450,000 คูรี

ปี 2530 :  วันที่ 10 กันยายน สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามในแผนจัดตั้งโรงงานฉายรังสีแบบเอนกประสงค์โดย สมทบงบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศแคนาดา ในการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงงานและอาคารประกอบรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นเงิน 35 ล้านบาท

ปี 2532 :  วันที่ 17 สิงหาคม นายพิชัย รัตตกุล  รองนายกรัฐมนตรี  ประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร  สังกัดสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ปี 2549 :  วันที่ 25 ธันวาคม ย้ายมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฉายรังสี”

ปี 2550 :  วันที่ 26 ตุลาคม ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสหรัฐอเมริกาเป็นโรงงานที่ฉายรังสีผลไม้ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้ทั้งหมด 6 ชนิดคือ เงาะ, ลำไย, สับปะรด, มังคุด, มะม่วง และ ลิ้นจี่

ปี 2561 :  ได้ควบรวมกับ “ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี” ใช้ชื่อ “ศูนย์ฉายรังสี” ชื่อภาษาอังกฤษ “IRRADIATION CENTER” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “IC”

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาคลองห้า
Website: https://www.tint.or.th
Call Center: 0-2401-9885
Phone: 0-2401-9889
FAX: 0-2577-1945

เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.