show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

Nov15 1 5ff0c

          กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนในโครงการความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบราง (Technical Cooperation for Research and Implementation of Railway Inspection and Monitoring Technology) จากกองทุน Perez-Guerrero  Trust  Fund  for  South-South  Cooperation (PGTF) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในวงเงิน 31,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และได้รับทุนสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมทางรางของประเทศไทยและอาเซียน

Nov15 6 824df

          ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  ข้อเสนอโครงการ (Technical Cooperation for Research and Implementation of Railway Inspection and Monitoring Technology) เป็นโครงการความร่วมมือระดับพหุภาคี โดยมีหน่วยงานผู้ร่วมโครงการและผู้ได้รับประโยชน์จาก  3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยของการดำเนินงานด้านระบบรางในประเทศอาเซียน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบ (inspection) และเฝ้าระวัง (monitoring) ทางระบบราง ให้เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนใช้ร่วมกันได้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะลดปัญหาอุบัติเหตุด้านระบบรางที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพและการทำงานผิดปกติของทั้งระบบรางและขบวนรถไฟ

     Nov15 2 6846d       Nov15 3 6e65f

          “...ผลลัพธ์ที่คาดหวังร่วมกันของการดำเนินงานโครงการนี้คือ การสร้างเทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานทางระบบรางและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังประเทศที่ร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนสามารถนำไปปรับใช้ได้  วว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย มีความภาคภูมิใจยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญนี้ และเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ในด้านการทดสอบรับรองคุณภาพ และการวิจัยพัฒนาด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนน รวมทั้งหน่วยงานที่ร่วมโครงการจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย จะดำเนินโครงการให้สำเร็จเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้...” ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงความมั่นใจในการดำเนินโครงการฯ

กองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United  Nations) จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน

กิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศ

กำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม 77 เพื่อให้บรรลุการพึ่งพาตนเองในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค

 

เผยแพร่ข่าว: กัลยา  จงรัตนชูชัย

สำนักสื่อสารองค์กร กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Facebook: TISTR   / Twitter: TISTR   / Instagram: TISTR_IG

Line: @TISTR   / YouTube: TISTR2506

www.tistr.or.th

โทรศัพท์ 0 2577 9000

 

  • Hits: 287
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.