show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

Iso14 logo TOURISM 4cb70

 

Iso4 bbb67

   Iso2 6bea0   Iso7 85455

          นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอบใบรับรองระบบงาน มอก. 17065-2556 ( ISO/IEC 17065-2012) การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ : หน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ให้แก่ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้รับมอบใบรับรองดังกล่าว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

Iso12 banjong ef927  Iso1 ccf67  Iso11 siriwan 4b818  

          ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) วว. ถือเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ โดยดำเนินการให้บริการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองจาก สรร. วว. มีการดำเนินงานและมีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม เป็นต้น

Iso13 Boss tistr 89c35
          โดย สรร. วว. มีขอบข่ายการรับรองระบบงานประเภทการท่องเที่ยวไทยที่พร้อมให้บริการ ประกอบด้วย มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

          “...ภารกิจการรับรองมาตรฐานของ วว. โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นการยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย นอกจากนั้น สรร. วว. ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอบข่ายการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวด้วย...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

          นอกจากนี้ สรร.วว. ยังให้บริการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Certification) ได้แก่ มาตรฐานเกษตร GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการให้มีศักยภาพการแข่งขันที่เข้มแข็งทั้งภายในและต่างประเทศ

          ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับบริการและที่ปรึกษาด้านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ สรร.วว. โทรศัพท์ 0 2577 9000, 02 577 9373, 061 415 0480 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 
  • Hits: 271
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.